Regulamin

Zapoznajcie się Państwo z zasadami dotyczącymi przesyłek powierzanych naszej firmie

Regulamin świadczenia usług kurierskich przez AGVantrans Kurier

 1. Definicje
  Paczka
  rzeczy opakowane w sposób wymagany lub zwyczajowo przyjęty, zlecone przez Klienta do przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia na podstawie PN. Wymiary Paczki nie mogą przekraczać: suma obwodu i najdłuższego boku: 200cm, przy czym najdłuższy bok Paczki nie może przekroczyć 120 cm. Waga brutto jednej Paczki nie może przekraczac 50 kg.paczki standardowe  powyżej 50 kg, są paczkami gabarytowymi i liczone są podwójnie.
  Potwierdzenie nadania (PN)
  dokument wystawiany przez Nadawcę, stanowiący dowód zawarcia Umowy o świadczenie usługi, a także przyjęcia Przesyłki przez AGVantrans Kurier
  Przesyłka
  wszystkie Paczki przyjęte przez Przewoźnika na podstawie jednej umowy w danym dniu w celu przemieszczania od jednego Nadawcy i doręczenia do jednego Odbiorcy.
  Kurier
  osoba działajaca w imieniu i na rzecz Przewoźnika wykonująca część Usługi na zasadach umowy i Regulaminu,
  Przewoźnik
  AGVantrans Kurier  Dublin ,Ireland, będaca pośrednikiem usługi transportowej na zlecenie Nadawcy, Odbiorcy Przesyłki lub osoby trzeciej.
   
  Paleta- paleta standardowa o wymiarach 120x80x180(wysoka razem z paletą) waga do 500kg (patrzy "Cennik"). Załadunek i rozładunek w gestii nadawcy, odbiorcy lub zleceniodawcy.
  paczka standardowa
  do transportu będą przyjmowane tylko zapakowane w karton o regularnym kształcie (kwadrat, prostokąt)

  walizki, koła, paczki o kształcie nieregularnym, muszą zostać zapakowane w karton, w przeciwnym razie koszt takiej przesyłki będzie liczony razy 5, jako paczka niestandardowa. Przy czym kierowca na terenie Polski i Irlandii może odmówić przyjęcia takiej przesyłki do transportu.

 2. Obowiązki i odpowiedzialność Przewoźnika
  1. Przewoźnik zobowiązany jest do odebrania od Nadawcy i dostarczenia do Odbiorcy Przesyłki w ramach wykonania Usługi (firma AGVantrans Kurier nie prowadzi usługi/dostawy i odbioru na godzinę).
  2. Przewoźnik zobowiązuje się do doręczenia Przesyłki do Odbiorcy w terminie do 7dni roboczych od daty wyjazdu samochodu.
  3. Przewoźnik zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji usługi z przyczyn nieleżących po stronie Przewoźnika
  4. Przewoźnik odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe w czasię od jej przyjęcia do przemieszczania, aż do dostarczenia (wydania), a takze za zwłokę w wykonaniu Usługi.
  5. Maksymalna wartość odszkodowania jaką przewoźnik może wypłacić za szkody wynikłe z nienależytego wykonania Usługi wynosi 250 Euro za pojedynczą Paczkę. Przewoźnik nie odpowiada za szkody wycenione powyżej tej kwoty.
  6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialnośći, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki, albo zwłoka w realizacji Usługi i Usług dodatkowych powstały, w szczególności:
   • z przyczyn występujacych po stronie Nadawcy albo Odbiorcy, lub osoby trzeciej, którą te osoby się posługiwały, nie wywołanych winą Przewoźnika,
   • z właściwości rzeczy nadanych do przemieszczenia,
   • wskutek działania Siły wyższej,
   • z nadania przez Nadawcę pod nazwą niezgodną z rzeczywistoscią, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy, które Przewoźnik zgodnie z przepisami lub Regulaminem nie przyjmuje do przemieszczania,
   • z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania Paczki (Przesyłki) narażonych w ten sposób na uszkodzenie lub ubytek zawartych w niej rzeczy,
   • z niedostateczności lub niedokladności oznakowania Paczki (Przesyłki),
   • ze szczególnej podatności przemieszczanych rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych ich wlaściwości,
   • z załadowania, rozmieszczenia lub wyładowania Przesyłki przez Nadawcę, Odbiorcę albo przez osoby działające na rachunek Nadawcy lub Odbiorcy,
   • niedostateczności lub wadliwości cech, lub numerów na sztukach Paczek (Przesyłki),
   • z jakiejkolwiek innej przyczyny wynikłej bez winy Przewoźnika.
  7. Przewoźnik nie odpowiada za ubytek Przesyłki, której wagi lub liczby sztuk rzeczy w niej zawartej nie sprawdzal w chwili przyjęcia, jezeli dostarczy ją bez śladów naruszenia opakowania zabezpiecząjacego przez Nadawcę plombą, pieczecią lakową, tasmą Nadawcy lub w inny podobny, trwaly sposób.
  8. Przewoźnik odpowiada wyłącznie za rzeczywiste udowodnione straty poniesione przez Klienta wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi z wyłączeniem utraconych korzyści, zysków lub dochodu przez Klienta lub osobę trzecią, chyba że spowodowane one zostały winą umyślną Przewoźnika.
  9. Jeżeli strata jest skutkiem okoliczności, za które Przewoźnik odpowiada w części, wówczas jego odpowiedzialnosc jest ograniczona do zakresu, w jakim te okolicznosci wplynely na powstanie straty.
  10. W razie uszkodzenia Przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokosci odpowiadajacej procentowemu zmniejszeniu się jej wartosci.
  11. W razie utraty Przesyłki lub Paczki odszkodowanie ustala się w wysokosci odpowiadajacej rzeczywistej wartosci utraconej Paczki, nie wiekszej jednak niz kwota okreslona w pkt 1 powyzej
  12. Oprócz odszkodowania okreslonego w ust. 9 i 10 powyzej, Przewoźnik zwraca oplate za transport w pelnej wysokosci – w razie utraty Przesyłki, w odpowiedniej czesci – w razie ubytku, a w razie uszkodzenia – w wysokosci odpowiadajacej procentowemu obnizeniu wartosci.
  13. W razie zwloki w dostarczeniu Przesyłki, jezeli Klient udowodni, ze wynikla stad dla niego szkoda, Przewoźnik obowiazany jest zaplacic odszkodowanie w rzeczywistej wysokosci, jednak nie wyzszej niz wysokosc wynagrodzenia za usługe, z której wykonaniem się spóznil.
  14. Przewoźnik odpowiada za utrate, niewykorzystanie lub nie nalezyte wykorzystanie dokumentów wypelnionych i zalaczonych przez Nadawce do dokumentu PN, chyba, ze nie ponosi winy. Odpowiedzialnosc Przewoźnika za udowodnione szkody w takim przypadku ograniczona jest do wysokosci wynagrodzenia za usługe, dla wykonania której dokumenty zostaly dolaczone.
  15. W przypadku odstapienia od umowy przez Nadawce z przyczyn lezacych po stronie Przewoźnika, odpowiedzialnosc Przewoźnika za udowodniona szkode z tego tytulu ograniczona jest do wysokosci wynagrodzenia za usługe, od wykonania której Nadawca odstapil.
  16. jeśli paczka waży powyżej 30 kg w Klienta obowiązku jest żeby dostarczyć lub odebrać paczkę do kierowcy. Kierowca niema obowiazku nosic paczek ktore waza wiecej niz 30 kg. pojęcie Door to door , oznacza w przypadku bloków pierwsze drzwi wejściowe do klatki.
  17. PACZKA ŁĄCZONA- paczki ,które zostały złączone niepodlegaja ubezpieczeniu i przewoźnik nie ponosi za nie odpowiedzialnośći (w przypadku rozłączenia )przewozicie je państwo na swoja własną odpowiedzialność.
 3. Obowiazki i odpowiedzialnosc Nadawcy/Klienta
  1. Nadawca jest zobowiazany dokladnie (bez bledów i pomylek), kompletnie, czytelnie opisac Przesyłke danymi adresowymi i kontaktowymi Odbiorcy
  2. Nadawca jest zobowiazany przekazac Przesyłke Przewoźnikowi w stanie umozliwiajacym prawidlowe wykonanie usługi i wydanie Przesyłki bez ubytku i uszkodzenia.
  3. Nadawca zobowiazany jest oddac Przesyłke w opakowaniu. Opakowanie powinno miedzy innymi:
   1. byc odpowiednio wytrzymale, zamkniete i zabezpieczone skutecznym srodkiem, takim jak tasma samoprzylepna
   2. uniemozliwiac dostep do zawartosci bez pozostawienia widocznych sladów, byc odpowiednio opisane, gdy wymagaja tego wlasciwosci lub zawartosc Przesyłki.
   W opakowaniu Przesyłki nie wolno stosowac zabezpieczen mogacych uszkodzic te lub/i inne przewozone Przesyłki
  4. Skladajac zlecenie Nadawca/Klient zobowiazany jest przekazac Przewoźnikowi nastepujace informacje, niezbedne do wykonania usługi:
   • dane Nadawcy: nazwa firmy lub imie i nazwisko Nadawcy,
   • adres Nadawcy, w tym kod pocztowy,
   • telefon kontaktowy do Nadawcy
   • date nadania Przesyłki,
   • dane Odbiorcy: nazwa firmy lub imie i nazwisko Odbiorcy,
   • adres Odbiorcy, w tym kod pocztowy,
   • telefon kontaktowy do Odbiorcy
   • liczbe paczek i wage Przesyłki,
   Poprzez złożenie zamówienia Nadawca potwierdza zgodnosc deklarowanych danych ze stanem faktycznym oraz zgode na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
  5. Nadawca/Klient ma obowiazek uregulowania naleznosci za wykonana usługe w momencie złożenia zamówienia Przesyłki lub najpózniej 1 dzien roboczy po nadaniu, jezeli strony uzgodnily to wczesniej.
  6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy przyjecia zlecenia bez podania przyczyn oraz do odmowy wykonania zlecenia, jezeli stanowiloby to naruszenie prawa, Umowy lub Regulaminu.
 4. Platnosc
  1. Za świadczone usługi oplate uiszcza Platnik. Platnikiem może byc Nadawca, Adresat lub osoba trzecia wskazana przez Nadawce.
  2. Platnik ma obowiazek uregulowania naleznosci za wykonana usługe w momencie złożenia zamówienia Przesyłki lub najpózniej 1 dzien roboczy po nadaniu, jezeli strony uzgodnily to wczesniej.
  3. Wszelkie oplaty za świadczone usługi ustalane sa wedlug aktualnie obowiazujacego cennika AGvantrans Kurier i platne sa przelewem,karta kredytowa lub wplata na konto w momencie złożenia zamówienia Przesyłki lub - po uprzednim ustaleniu miedzy Przewoźnikiem a Platnikiem gotówka przy odbiorze lub po nadaniu Przesyłki jednak nie pózniej niz 1 dzien roboczy po nadaniu przelewem,karta kredytowa lub wplata na konto.
  4. Platnik nie może dobrowolnie zamienic uzgodnionej formy platnosci bez ponownego uzgodnienia z Przewoźnikiem
  5. Przewoźnikowi przysluguje prawo zatrzymania na wszelkich Przesyłkach Klienta znajdujacych się w posiadaniu Przewoźnika, w celu zabezpieczenia wszystkich roszczen przyslugujacych Przewoźnikowi wobec Klienta bez wzgledu na tytul. Przewoźnik może takze wstrzymac świadczenie usług wynikajacych z Umowy do czasu spelnienia świadczen przez Klienta, z którymi znalazl się on w opóznieniu i obciazyc Klienta wszelkimi kosztami zwiazanymi z wstrzymaniem świadczen i magazynowaniem
  6. Przewoźnikowi przysluguje prawo zastawu na Przesylce w celu zabezpieczenia roszczen wynikajacych z Umowy od momentu jej przyjecia do momentu jej doreczenia.
  7. Przewoźnikowi przysluguje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku braku terminowego regulowania naleznosci z tytulu świadczenia usług.
  8. Przewoźnikowi przysluguje prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminowe regulowanie naleznosci z tytulu świadczenia usług oraz obciazania Klienta kwotami stanowiacymi koszt windykacji tych naleznosci.
 5. Przesyłki i ich zawartosc. przewoznik zastrzega sobie prawo do kontroli zawartosci paczki, w przypadku znalezienia w paczce rzeczy zabronionych do przewozu, zakazane przedmioty/towary beda konfiskowane.Telewizory, komputery , laptopy itp. , wysyłane w przesyłce zbiorczej , niepodlegają ubezpieczeniu i przewożone są na odpowiedzialność klienta.
  1. Przewoźnik nie przyjmuje do przemieszczania i doreczenia Przesylek zawierajacych:
   • rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumien miedzynarodowych, których strona jest Irlandia
   • rzeczy niebezpiecznych, mogacych wyrzadzic szkode osobom lub mieniu czy tez spowodowac zanieczyszczenie badz uszkodzenie innych przesylek materialów wybuchowych
   • materialów latwopalnych i zracych
   • alkoholu
   • papierosów
   • broni palnej
   • dziel sztuki
   • bizuterii
   • rzeczy, na których przewóz wymagane jest odrebne zezwolenie
   • pieniedzy, czeków i innych papierów wartosciowych na okaziciela
   • żywych zwierząt
   • roslin, nasion
   • towarów wymagajacych temperatury kontrolowanej
   • produktów leczniczych w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponentów
   • do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne
   • rzeczy latwo psujacych się,zywnosc.
   • przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy
   • płyny (soki, kosmetyki..itp.)
   • szkło  (słoki ,butelki ...itp. )
   • innych rzeczy, których wlasciwosci moga stanowic zagrozenie dla ludzi badz narazac inne Przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.
  2. Przekazanie paczki o rozmiarze lub wadze wiekszych niz wskazane definicji Paczki – nie stanowi zawarcia umowy, a przekazane w tych warunkach Przesyłki zostana zwrócone do Nadawcy na jego koszt w terminie trzech dni roboczych.
  3. Przesyłki które nie sa zapakowane w karton (worki , torby , walizki,itp.) nie podlegaja pelnemu ubezpieczeniu.
  4. Szklo przewozone w paczkach nie podlega ubezpieczeniu.(sloiki ,szklanki, kieliszki, lampy,itp.),chyba ze posiadaja firmowe opakowania przystosowane do transportu drogowego.Dodatkowo jezeli fabrycznie opakowane szklo znajduje się w paczce zbiorowej z innymi rzeczami nie podlega pelnemu ubezpieczeniu.
 6. Reklamacje
  1. Roszczenia z tytulu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usługi wygasaja wskutek przyjęcia Przesyłki bez zastrzezen. Nie dotyczy to jednak roszczen z tytulu niewidocznych w chwili wydania ubytków lub uszkodzenia Przesyłki. Odpowiedzialnosc Przewoźnika w takim przypadku zachodzi tylko wtedy gdy Klient udowodni, ze do szkody doszlo w czasię od przyjecia Przesyłki do przemieszczania, az do chwili jej wydania.
  2. Reklamacje z tytulu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług może składać wyłącznie Klient, który zlecił ich wykonanie. Reklamacje złożone przez inne osoby zostaną im zwrócone z pouczeniem o osobie uprawnionej do złożenia reklamacji.
  3. Reklamacje należy składać drogą mailową do AGVantrans Kurier w terminie 2 (dwóch) dni licząc od dnia doręczenia, a w razie utraty Przesyłki – w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia przyjęcia Przesyłki przez Przewoźnika do przemieszczania, pod rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń.
  4. Jeżeli z reklamacja występuje inna osoba niz Klient, który zlecił usługę, powinna ona dołączyć dokument przelewu praw, albo pełnomocnictwo..
  5. Po zgłoszeniu faktu szkody lub utraty Przesyłki klient powinien dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia reklamacji.
  6. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 60 dni licząc od dnia złożenia pełnej reklamacji wraz z niezbędnymi dokumentami
  7. Pełna pisemna reklamacja powinna zawierać:
   • oznaczenie firmy, siedziby i adresu reklamującego oraz numer rachunku bankowego, na który należy przesłać ewentualne odszkodowanie kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem,
   • podstawę reklamacji
   • odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT zakupu, rachunki, paragony lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, kalkulacja kosztów wytworzenia, inne dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia)
   • kopie protokołu o stanie Przesyłki / kopie protokołu szkody.
   • Przewoźnik może zażądać od reklamującego dodatkowych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia reklamacji.
  8. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje niekompletne (nie spełniające warunków wymienionych w punkcie 7. powyżej) reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
  9. Po rozpatrzeniu reklamacji, Przewoźnik powiadamia pisemnie lub droga mailowa reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.
  10. Nadawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności

Bezpieczeństwo danych osobowych

Zleceniobiorca, będący jednocześnie administratorem danych osobowych gromadzonych poprzez serwis AGVantrans Kurier zobowiązuje się dbać o bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.

Zapewnia się również realizację uprawnień osób zarejestrowanych w serwisie wynikających z Data Protection Act 1988 and 2003. Odnosi się to w szczególności do prawa wglądu do własnych danych, prawa ich usunięcia bądź aktualizacji.

Dane techniczne

Zleceniobiorca gromadzi w celach technicznych dane IP komputerów, które logują się na serwisie. Dane te nie zawierają informacji mogących zidentyfikować tożsamość użytkownika, gromadzone są wyłącznie w celach technicznych oraz zbierania bardzo ogólnych danych demograficznych o odwiedzających stronę.

Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać tzw Cookies. Są to informacje zapisywane na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia mu interakcji i komunikacji ze stroną. Cookies nie są wykorzystywane przez serwis do pozyskiwania jakichkolwiek informacji nie związanych z naszym serwisem lub korzystaniem z niego przez użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę Cookies na swojej przeglądarce internetowej.

Przekazywanie danych

Zleceniobiorca nie przekazuje i nie sprzedaje danych osób zarejestrowanych w serwisie firmom marketingowym i innym firmom niezaangażowanym bezpośrednio w proces świadczenia zleconej usługi. Zleceniobiorca zastrzega sobie jednak prawo do przekazania danych adresowych i kontaktowych zawartych w zleceniach partnerskim firmom kurierskim, które mogą realizować usługę lub jej część na zlecenie AGVantrans Kurier. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu poprawnego wykonania takowej usługi.

Informacje z Serwisu

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do przesyłania osobom zarejestrowanym w serwisie niezapowiedzianych wiadomości drogą elektroniczną Wiadomości mogą dotyczyć zmian w funkcjonowaniu serwisu, nowości wprowadzonych na serwis, dni otwarcia serwisu w okresach okołoświątecznych, nowych usług, ofert promocyjnych oraz przesyłanie życzeń okazjonalnych (np Noworocznych). Każda osoba zarejestrowana w serwisie może zastrzec, że nie chce otrzymywać żadnych wiadomości oprócz tych niezbędnych do prawidłowego realizowania zamówionych usług.

Konta w serwisie

Konto w serwisie może założyć każda osoba chcąca zamówić usługę bądź zainteresowana otrzymywaniem Newslettera. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do blokady bądź usunięcia konta osoby zarejestrowanej w serwisie, bez podania przyczyny Zamówienia złożone poprzez użycie loginu oraz hasła Zleceniodawcy, będą traktowane jako złożone przez tegoż Zleceniodawcę.

Pytania

Pytania dotyczące Polityki Ochrony Prywatności prosimy przesyłać poprzez formularz kontaktowy zawarty na stronie.

Promocja na nadanie paczki!

 • Promocja Agvantrans Kurier

Zleć przewóz paczki, przeprowadzki

W celu zamówienia kuriera z Irlandii do Polski lub z Polski do Irlandii prosimy skorzystać z przycisku poniżej.

zamów kuriera

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z naszej oferty transportu z Irlandii palet, przesyłek oraz towarów - zapraszamy.

zleć transport

Jeśli chcecie Państwo zobaczyć jaka jest aktualna cena kuriera Irlandia - Polska możecie skorzystać z przycisku poniżej.

zobacz cennik

Godziny nadawania przesyłek

Kuriera w Irlandii i w Polsce zamówić można
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 9:00 - 17:00

Zamówienia przewozu paczek z Irlandii do Polski oraz z Polski do Irlandii przyjmujemy do godz.17:00, złożone później zlecenia transportu przesyłek przekierowywane są na następny dzień roboczy.

wyślij wiadomość